Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 8 lipca 2020 roku  na godz. 900. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Ostrówek za 2019 rok:
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ostrówek za rok 2019;
  b) debata nad przedstawionym raportem;
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok:
  a) opinie komisji stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania  finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrówek za 2019 rok;
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Ostrówek sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrówek za 2019 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrówek;
  e) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ostrówek za 2019 rok;
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ostrówek z wykonania budżetu za 2019 rok;
  g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrówek z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrówek na rok szkolny 2020/2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek celem nadania jej biegu zgodnie z właściwością.
 11. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrówek.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Kajetan Sidor

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-01
Data publikacji:2020-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:188